www.nowawies.pl

:: Kolejny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków unijnych realizowany w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Artykuł dodany przez: Arek (2012-02-19 23:15:43)

Od września 2009r. zaczęła obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania do szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w roku szkolnym 2011/2012.

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania, wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci to główny cel projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu sfinansowane zostały w naszej szkole zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Pomieszczenia dydaktyczne dla klas I – III zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny i multimedialny (np. specjalistyczne oprogramowania, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych) odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Szkoła w Nowej Wsi realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami klas I – III. Nauczyciele zapewnili każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny ofertę dydaktyczno – wychowawczo – profilaktyczną, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W trakcie pracy z uczniem dążą do zniwelowania dysfunkcji z zakresu wad wymowy, postawy, edukacji matematycznej i polonistycznej. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne uczniów. Rozbudzają i rozwijają zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności uczniów zdolnych poprzez tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości, promują talenty na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Przystąpienie do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” to ogromna szansa dla uczniów naszej szkoły, którzy mogą uczestniczyć przynajmniej w jednej formie zajęć dodatkowych, a wielu spośród nich uczestniczy w kilku zajęciach.

W naszej placówce prowadzone są:
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności w zakresie komunikacji społecznej
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie

Informacje o prowadzonych zajęciach

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 godz.
Prowadzący: Bogumiła Kukwa

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- zniwelowanie lub/ i eliminacja wady wymowy
- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie
strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
- wspomaganie rozwoju kompetencji językowych
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy
przyswojonej w trakcie ćwiczeń

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne -60 godz.
Prowadzący: Natalia Fryzowicz

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia
- wprowadzanie i utrwalanie reguł matematycznych
- kształtowanie pamięci i koncentracji uwagi
- stymulowanie funkcji poznawczych

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także związanych z ryzykiem dysleksji – 90 godz.
Prowadzący: Natalia Fryzowicz

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej
- kształtowanie i rozwijanie analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej
- kształtowanie i rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
- rozwijanie umiejętności czytania i pisania

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 270 godz.
Prowadzący: Monika Kozłowska
Beata Jędral

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała
- poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej
- kształtowanie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego poprzez ćwiczenie poszczególnych grup mięśniowych oraz ćwiczenia oddechowe

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej – 90 godz.
Prowadzący: Julia Gregorowicz – Olszewska

Cele programy realizowanego podczas zajęć:
- kształtowanie rozwoju zdolności porozumiewania się w sposób bezkonfliktowy
- wspomaganie rozwoju zdolności do kontroli emocji w sytuacjach kontaktu z rówieśnikami
- kształtowanie umiejętności podejmowania wspólnych aktywności z rówieśnikami
- kształtowanie zachowań asertywnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski – 30 godz.
Prowadzący: Marta Galant
Celem programu realizowanego podczas zajęć jest:
- rozwijanie u uczniów kompetencji z języka angielskiego w połączeniu z tematyką otaczającą dzieci klas I-III – tematyką związaną z ich życiem codziennym, zainteresowaniami

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie – 90 godz.
Prowadzący: Urszula Jarosińska
Małgorzata Grobelna

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności twórczych
- pobudzanie kreatywności dziecka. Odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem
- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
- promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie – 90 godz.
Prowadzący: Grażyna Cyrkler
Iwona Jaworska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
- rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem i uświadomienie równości mężczyzn i kobiet w sztuce
- przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i obcowania ze sztuką
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

Harmonogram prowadzonych zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Małgorzata Grobelna
adres tego artykułu: www.nowawies.pl/articles.php?id=180