www.nowawies.pl

:: ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA
Artykuł dodany przez: arek (2011-05-18 14:47:35)


MIKOŁAJ   K O P E R N I K   1473 - 1543
 


Mikołaj Kopernik urodził się 29 lutego 1473 roku w Toruniu, jako czwarte z kolei dziecko kupca Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode z bogatej patrycjuszowskiej rodziny. W tym okresie Toruń był potężnym ośrodkiem handlowym. Przyszły astronom początki nauki pobierał w szkole parafialnej przy kościele św.Jana.


W latach 1491 - 1495 odbył studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych w Akademii Krakowskiej, która była wówczas szeroko znanym w świecie ośrodkiem studiów matematycznych, astronomicznych i żywym ogniskiem myśli humanistycznej. Studia krakowskie zostały pogłębione na uniwersytetach w Bolonii (prawo kanoniczne), w Padwie (prawo medyczne) i zakończone w 1503 roku egzaminem doktorskim z prawa kanonicznego w Ferrarze.


Podczas studiów włoskich przeprowadził pierwsze obserwacje astronomiczne, w wyniku których utwierdził się, że ptolemeuszowska geocentryczna teoria budowy świata jest błędna.

W końcu 1503 roku powrócił na stałe do Polski. W latach 1503 - 1510 był sekretarzem i lekarzem swojego wuja biskupa warmińskiego, przebywał głównie na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Lata te zaowocowały skonstruowaniem ok. 1507 roku pierwszego zwięzłego zarysu heliocentrycznej teorii budowy świata i około 1510 roku sporządzeniem mapy Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich.


Wielostronna działalność publiczna naszego patrona nie przesłoniła mu jednakowoż systematycznego prowadzenia i rozwijania badań w umiłowanej dziedzinie astronomii. Jego główne dzieło ,,O obrotach sfer niebieskich" zawierało wykład astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu razem z innymi planetami dookoła Słońca (tzw. system heliocentryczny). Powstało w latach 1515 - 1533.


Niemiecki matematyk i astronom prof. Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem zafascynowany nową, kontrowersyjną teorią Mikołaja Kopernika, przybył na Warmię i w 1541 roku zabrał rękopis dzieła do Norymbergi, aby tam go wydrukować. Jego pierwsza edycja ukazała się w 1543 roku w oficynie drukarskiej Jana Petreiusa.

Tradycja i legenda pokazuje nam, że wielki astronom i humanista ujrzał wydrukowany egzemplarz swojego dzieła dopiero na łożu śmierci. Mikołaj Kopernik zmarł 24 V 1543 roku we Fromborku na skutek wylewu krwi do mózgu.

Pochowano go w katedrze fromborskiej, przypuszczalnie zgodnie z panującą tradycją w pobliżu ołtarza, który był pod jego opieką.

Zobacz też: http://copernicus.torun.pl/
adres tego artykułu: www.nowawies.pl/articles.php?id=153