Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi

ul. Główna 96

05 – 806 Komorów

 

 

 

Program Profilaktyki

 

dla klas I – III

 

Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika

 

w Nowej Wsi

 

na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 14 września 2015 r.                                  Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto:

 

”Zatem szczęśliwy jest ten, kto ma należyte rozeznanie wartości, szczęśliwy jest ten, kto się czuje zadowolony z rzeczywistości bieżącej, niezależnie od tego, jaka to rzeczywistość, szczęśliwy jest ten, komu drogie jest to, co naprawdę posiada, szczęśliwy jest ten, komu każde położenie i warunki zaleca rozum.”

                                                   

                                                                                                       Seneka

 

 

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł  II

 

Wstęp

 

         Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Nowej Wsi jest ściśle powiązany z Programem Wychowawczym Szkoły. Cele profilaktyki są zgodne z celami wychowania i uzupełniają się wzajemnie.

Wychowanie to stały proces doskonalenia się wychowanka, który polega na jego wszechstronnym rozwoju osobowym w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Dziecko poprzez swoje działania i dokonywanie ciągłych wyborów, rozwija się           i doskonali.

         Wychowanie w Gimnazjum rozumiane jest jako stały proces doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się                         i usprawnia swoje zdolności do bycia w pełni człowiekiem. Rola nauczyciela polega na towarzyszeniu wychowankowi w tym rozwoju i stwarzaniu takich warunków, które ten rozwój umożliwiają.

         Profilaktyka jest ochroną wychowanka w jego rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie oraz wzmacnianiem jego mocnych stron.

         Oddziaływania profilaktyczne mają tu szczególne znaczenie, ponieważ młodzież znajduje się w okresie dorastania, który stanowi pomost między dzieciństwem, a dorosłością. W tym czasie dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości młodego człowieka. Jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych.

 

Diagnoza stanu i potrzeb

 

          Planowane działania profilaktyczne szkoły zostały poprzedzone rozpoznaniem obecnego stanu funkcjonowania uczniów naszego gimnazjum. Diagnozę opracowano w oparciu o obserwację uczniów podczas wycieczek, przerw i zajęć lekcyjnych, analizę zeszytów spostrzeżeń zachowania uczniów, informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych oraz opinii młodzieży wyrażonej w ankiecie dotyczącej poczucia bezpieczeństwa wychowanków oraz ankiecie dotyczącej kontaktów młodzieży ze środkami psychoaktywnymi i ich zachowania  w takich  sytuacjach.

 

W roku szkolnym 2014/2015 zadania wynikające z Programu Profilaktyki realizowane były zgodnie z planem. Zrealizowane zostały działania w następujących obszarach:

A)    Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły - zapobieganie agresji i przemocy.

 

          Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz w drodze do szkoły. Przypomnieli sobie zasady zawarte w Regulaminie i Statucie Szkoły.               Na godzinach wychowawczych zawarto kontrakty klasowe. Przypomnienie podstawowych zasad panujących w naszej szkole nastąpiło na apelu profilaktycznym  Co zrobić, aby czuć się bezpiecznie w szkole – przestrzeganie regulaminów szkolnych.

          Ponadto, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo ustanowione zostały dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych oraz podwórku podczas przerw.

Młodzież miała możliwość nauczenia  się właściwego reagowania na zagrożenie życia i zdrowia drugiego człowieka, szczególnie podczas realizowanego ogólnopolskiego programu  Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń.

          Uczniowie mieli okazję zapoznać się z  niebezpieczeństwami związanymi z powszechnym zwyczajem wypalania traw podczas zajęć przeprowadzonych przez przedstawiciela Straży Pożarnej. Brali udział w szkoleniu o zagrożeniach płynących z subkultur. Uczniowie wypowiadali się na temat, jak szkoła dba o ich bezpieczeństwo. Uczniowie klas III, pod kierunkiem nauczycieli, przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Brali także udział w próbnym alarmie przeciwpożarowym, co pozwoliło im oswoić się z ewentualnym zagrożeniem i nauczyć się, co zrobić w takiej sytuacji.

          Przez cały rok szkolny uczniowie realizowali program profilaktyczno-wychowawczy Spójrz inaczej, między innymi ucząc się rozpoznawać emocje, ucząc się podstaw mediacji, komunikacji interpersonalnej, przekazów komunikacji niewerbalnej, wyrażania swoich emocji, konstruktywnej krytyki itp. Brali udział w programie SAPER związanym z profilaktyką agresji.

          Nauczyciele podejmowali wysiłki, aby uczniowie budowali pozytywne relacje społeczne ucząc ich zasad właściwej komunikacji, a także stwarzając okazje do współdziałania. Nauczyciele organizowali wycieczki kilkudniowe lub całodniowe stwarzające okazje do integracji zespołów klasowych. Uczniowie aktywnie współtworzyli Samorząd Uczniowski przeprowadzając wiele ciekawych i cennych przedsięwzięć.

W ramach programu Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń przeprowadzony został konkurs plastyczno – literacki „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, aby poprawić relacje miedzy ludźmi”. Wspaniałe pracy uczniów świadczyły o bardzo dojrzałym podejściu do tematu.

Wychowawcy i nauczyciele dbali o uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych, uczyli tolerancji wobec niepełnosprawności, czy odmienności kulturowej. Młodzież przeprowadziła cenne apele profilaktyczne:

- Jak wspierać osoby niepełnosprawne?

- Tolerancja jako akceptacja różnic kulturowych.

          W bieżącym roku szkolnym zainaugurowaliśmy warsztaty zorganizowane przez AEISEC i SGH, w czasie których gościliśmy trójkę studentów z Nowej Zelandii, Chin i Meksyku. Studenci przeprowadzili w każdej klasie co najmniej dwie lekcje dotyczące kultury ich krajów, co wpłynęło na rozwinięcie świadomości naszych uczniów w zakresie tolerancji i różnic kulturowych.

Ponadto uczniowie działali bardzo aktywnie w Klubie Wolontariusza, pełnili dyżury w bibliotece i świetlicy wspierając nauczycieli, włączyli się
w akcje charytatywne, np. WOŚP oraz organizację Dni Gminy Michałowice. Przez cały rok prowadzili sklepik samorządowy.

          Uczniowie poznali zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania            z komputera, zasobów Internetu oraz portali społecznościowych, co pogłębiło ich wiedzę o tym jak bezpiecznie  zachowywać się w przestrzeni wirtualnej. Znane jest im zjawisko cyberprzemocy. Uczniowie wzięli udział w szkoleniach Odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc. W czasie godzin wychowawczych poruszane były zagadnienia związane  z tym tematem, przeprowadzono również apel profilaktyczny- Jak odnaleźć się w świecie wirtualnym – zapobieganie cyberprzemocy.

          Przez cały rok szkolny dbaliśmy o wpojenie uczniom zasad dobrego wychowania. W tym roku również uczniowie przygotowali apel profilaktyczny - Jak kultura osobista wpływa na relacje międzyludzkie?

          W ciągu roku szkolnego przeprowadzono szereg szkoleń dla nauczycieli   i rodziców:

- warsztaty umiejętności wychowawczych Rodzicielstwo bez porażek,

- warsztaty umiejętności wychowawczych – kontynuacja Rodzeństwo bez rywalizacji,

- szkolenie Jak rozmawiać z dziećmi – podstawy skutecznej komunikacji,

- szkolenie Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu na zdrowie i funkcjonowanie dziecka,

- szkolenie Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki, dopalacze.

- szkolenie dla nauczycieli Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli

- Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, urazów i stanów zagrożenia życia

- seminarium Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 

B)   Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 

          Przez cały rok szkolny uczniowie poznawali zasady zdrowego stylu życia, poznawali zasady zdrowego odżywiania i korzyści płynących z aktywności fizycznej. W czasie godzin wychowawczych, lekcji biologii, wychowania fizycznego, techniki omawiane były te zagadnienia. Uczniowie przygotowywali zdrowe potrawy. Przygotowali również apel profilaktyczny „Jak zadbać o zdrowy styl życia?”

        Uczniowie brali udział w konkursie ogólnoszkolnym „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Każda klasa przygotowała plakat „Powiedz nie uzależnieniom” oraz napisała piosenkę promującą zdrowy styl życia. Prezentacja piosenek          i plakatów nastąpiła w czasie Dnia Sportu. Wtedy tez uczniowie brali udział     w rozgrywkach sportowych.

          Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka itp. Brali udział w zawodach sportowych.

          W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie poznawali przyczyny i skutki depresji. Wzięli udział w apelu profilaktycznym „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach - zapobieganie sytuacjom kryzysowym.”

          Uczniowie znają skutki używania substancji psychoaktywnych, kształtowana była w nich postawa i umiejętność  przeciwstawienia się namowom grupy rówieśniczej. Problemy te były poruszane w czasie godzin wychowawczych (program profilaktyczno–wychowawczy Spójrz inaczej),
w ramach lekcji biologii i chemii oraz na szkoleniach:

- „Potrafię być sobą” – kl. I Gim.

- „Odmów – nie bierz” – kl. II Gim.

- „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”– kl. III Gim.

 

          Ponadto przez cały rok nauczyciele i wychowawcy monitorowali relacje między uczniami, a problemy które zostały zauważone były rozwiązywane poprzez rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, rodzicami.

 

1.      Wnioski z ewaluacji

 

1. Założone cele zostały zrealizowane;

2. Wykorzystywane były różnorodne formy pracy z młodzieżą;

3. Uczniowie czują się bezpieczni, albowiem 108 osób, czyli 77% odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie;

4. Jednakże duży procent uczniów doświadczyło agresji bądź było świadkiem agresji w szkole (118 osób, czyli 85 % ) i stosowało agresję (48 osób, czyli 34%)

5. Uczniowie są tolerancyjni wobec innych kultur;

6. Świadomość uczniów dotycząca uzależnień od środków psychoaktywnych wzrosła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole -

czerwiec 2015 r.

 

        77% uczniów twierdzi, iż czuje się bezpiecznie w szkole, to jednak z przejawami agresji zetknęło się aż 91% badanych uczniów, co stwierdzono na podstawie ankiety przeprowadzonej  w czerwcu 2015 r. w klasach I – III gimnazjum. Stanowi to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym o 6%. Według badanych uczniów na  zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży wpływa przede wszystkim agresja wśród rówieśników (56%), następnie zachowania agresywne obserwowane u dorosłych (46%),  doświadczanie agresji (44%) oraz gry komputerowe oparte na agresji (29%)

i oglądanie filmów, w których występuje agresja i przemoc (12%).


Najczęstszą formą agresji w szkole jest są: wyśmiewanie, przezywanie, popychanie i szturchanie.

9% uczniów nie spotkało się z żadną formą przemocy w szkole, zaś 34% badanych przyznało się do zachowań agresywnych wobec kolegów/koleżanek  w szkole używając następujących form agresji: przezywanie 26%, wyśmiewanie 18%, popychanie 14%, bicie 9%.

Na pytanie o to, jak zachowujesz się, kiedy ktoś jest agresywny wobec ciebie, 53% odpowiedziało, że nie zwraca na to uwagi, 33%  atakuje, 17% zwraca się o pomoc do kolegi/koleżanki, 16% ucieka,  a 13% zwraca się o pomoc do nauczyciela.

85% uczniów było świadkami agresji wobec koleżanki/kolegi i 60% broniło kolegi/koleżanki, 14% nie zareagowało, przyglądało się, 12% prosiło o pomoc kolegów/koleżanki, 11% prosiło o pomoc nauczyciela, 5% uciekło.

W przypadku pojawienia się problemów w szkole, młodzież szuka pomocy  u rodziców - 46%, 44% szuka pomocy u kolegów i koleżanek, 42% zwraca się o pomoc do wychowawcy, 13% do pedagoga szkolnego, 10% do psychologa, 10% do innego nauczyciela, 7% do dyrektora szkoły a 9% nie prosi

nikogo o pomoc.

 

Pole tekstowe:

      Wyniki ankiety dotyczącej sięgania po środki psychoaktywne i ich dostępności dla młodzieży – wrzesień 2015 r.

 

Na początku obecnego roku szkolnego 2015/2016 została przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca sięgania po środki psychoaktywne i ich dostępności dla młodzieży. Udział w niej wzięło 165 uczniów gimnazjum.

 

Wynika z niej, że 51% uczniów nigdy nie otrzymało propozycji zażycia środków psychoaktywnych. 36 % miało propozycję zapalenia papierosa, 29% spożycia alkoholu, 10 % zażycia marihuany i 5% dopalaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja taka pojawiła się raz u 20% uczniów, kilka razy u 24% uczniów i wiele razy w przypadku 5 % badanych.

Uczniowie najczęściej otrzymywali wyżej wymienioną propozycję na imprezie (23%) lub w innych miejscach (19%) takich jak: skatepark, plac zabaw, okolice sklepu "Trójkącik", na ulicy lub w domu znajomych. 16 % wymieniło rejon wokół szkoły a 7 % szkołę i 2% dom rodzinny.

Na pytanie od kogo otrzymałeś wspomnianą propozycję, 50% wymieniło rówieśników a w dalszej kolejności obce osoby (8%) i znajome osoby dorosłe (8%).

 


W odpowiedzi na pytanie jak zachowałeś się w sytuacji, gdy ktoś zaproponował ci zażycie środków psychoaktywnych, 41% odmówiło przyjęcia ich, 38% nie zetknęło się z taką sytuacją, 13 % nie udzieliło odpowiedzi a 8 % przyznało się do ich zażycia. W tej ostatniej grupie odpowiedzi wskazywane były następujące powody przyjęcia wyżej wymienionych środków: 6% chciało spróbować czegoś nowego a 2% chciało sobie poprawić nastrój.


Kolejne pytanie odnosiło się do reakcji uczniów, gdy w ich okolicy dochodzi do sprzedaży dopalaczy i narkotyków. 73% uczniów nigdy się z tym nie spotkało, 19% nie zareagowało, 2% powiadomiło dorosłych, 1% powiadomiło odpowiednie służby.

 

 


 

Na pytanie, czy kiedykolwiek zażywałeś jakieś środki psychoaktywne, 78% stwierdziło, iż nie zażywało żadnych, 15 % osób przyznało się do spożycia alkoholu, 8% do palenia papierosów,  3 osoby (2%) do zażycia marihuany i 3 osoby (2%) do zażycia dopalaczy lub innych narkotyków.

 

 


W ciągu ostatnich 3 miesięcy 89% badanych nie zażywało żadnych środków psychoaktywnych,  7% piło alkohol, 5% paliło papierosy, 1 osoba paliła marihuanę i 2 osoby zażywały inne narkotyki.

 

78% badanych stwierdziła, iż wie jakie zagrożenie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych, 15% odpowiedziało negatywnie, a 7% nie  udzieliło odpowiedzi.
Uczniowie podawali między innymi następujące zagrożenia:

szkodliwe działanie na zdrowie, uzależnienie, śmierć, zły wpływ na psychikę
i zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu pracy mózgu, agresję
i nadpobudliwość, duże wydatki, negatywne zachowanie i brak świadomości swoich czynów, problemy ze snem, halucynacje, problemy w szkole, problemy
z prawem.

62% uczniów zadeklarowała, że wie dlaczego zażywanie dopalaczy jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, 24 % odpowiedziało negatywnie a 14% nie udzieliło odpowiedzi. Uczniowie podawali następujące zagrożenia: dopalacze to szkodliwe i niesprawdzone substancje, powodują uzależnienie, mogą doprowadzić do śmierci, uszkodzenia psychiki, są trujące, prowadzą do poważnych schorzeń, powodują brak panowania nad sobą, swoim ciałem i zachowaniem, powodują brak przyjaciół, agresję,

 

Uwagi, wnioski do pracy w roku szkolnym 2015/2016

 

Analizując funkcjonowanie uczniów, wyniki ankiet oraz biorąc pod uwagę wnioski z nadzoru pedagogicznego można stwierdzić, że problemy  pojawiające się na terenie naszego gimnazjum to: agresywne zachowania niektórych uczniów,  nieumiejętne spędzanie wolnego czasu, pojawiające się nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku szkolnego (nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia oraz samowolne opuszczanie przez uczniów terenu szkoły w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych). W związku z tym wychowawcy i inni nauczyciele powinni uczyć tolerancji  i zachowań asertywnych, kształtować umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, jednocześnie uświadamiać uczniom  i ich rodzicom konsekwencje nieprzestrzegania prawidłowego realizowania obowiązku szkolnego  oraz podejmować działania mające na celu zwiększenie integracji zespołów klasowych, a co za tym idzie poczucia bezpieczeństwa. Zaś w ramach profilaktyki uzależnień pedagodzy powinni podejmować działania skierowane do uczniów i rodziców mające na celu uświadomienie przyczyn i konsekwencji eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia a także uświadomienie skutków niewłaściwego korzystania z komputera.

Działania profilaktyczne szkoły będą oparte na założeniach rządowego programu  na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych

i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkole. Wiąże się z tym również propagowanie przez nauczycieli i wychowawców zdrowego i aktywnego trybu życia. Jednocześnie będą też realizowane działania zawarte w programie  na lata 2015 -2018 „Bezpieczna+”, czyli działania dotyczące bezpiecznego korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, poprawy bezpieczeństwa fizycznego w szkole, współpracy z Państwową Strażą Pożarną w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W związku z powyższym szkoła przedstawi szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które dają możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów, uczą właściwego spędzania wolnego czasu. Należy, więc podjąć takie działania, aby każdy uczeń skorzystał przynajmniej z jednej oferty zajęć proponowanych przez szkołę. Szkoła zapewni szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych m.in. w ramach realizowanych projektów, umożliwiając tym samym rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Dla uczniów mających trudności w nauce i we właściwym funkcjonowaniu zorganizowana będzie pomoc w postaci zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, konsultacji, terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz socjoterapii. Jednocześnie w pracy wychowawczej będzie położony zwiększony nacisk na kształtowanie w uczniach postaw umożliwiających przezwyciężanie napotkanych trudności, podjęcie działań mających na celu podnoszenie samooceny i wiary we własne siły, co powinno skutkować większymi szansami na osiągnięcie sukcesu i satysfakcji w życiu jednostki.

W ramach godzin wychowawczych i innych działań ogólnoszkolnych nauczyciele uświadomią uczniom przyczyny i skutki uzależnień od środków psychoaktywnych, uwzględniając także problematykę właściwego korzystanie z telewizji, komputera i Internetu, a w szczególności portali społecznościowych.

Nie należy zapominać również o ważnych, stałych działaniach szkoły o charakterze wychowawczo – profilaktycznym, mających na celu poznawanie ucznia i jego środowiska rodzinnego, wspieranie rodziców w trudnej sztuce wychowywania dzieci, organizowanie różnych form pomocy materialnej.

         Aby osiągnąć zamierzone cele we wszystkich klasach gimnazjum w ramach godzin wychowawczych będzie realizowany program wychowawczo – profilaktyczny „Spójrz inaczej”, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych.  Ponadto zostaną zorganizowane spotkania ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień oraz warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży w ramach programu profilaktyczno - wychowawczego „Saper”. Na lekcjach informatyki będzie realizowany program z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochrony praw autorskich pod patronatem fundacji „Dzieci niczyje”

        

Podsumowując:

1. Należy kontynuować sprawdzone formy pracy z młodzieżą;

2. Pracować nad integracją i budowaniem przyjaznej atmosfery;

3. Realizować  szkolenia w zakresie uzależnień, ze szczególnym .wskazaniem na bezpieczeństwo uczniów w sieci, uzależnienie od komputerów i przeciwdziałanie agresji;

4. Promować zdrowy i aktywny tryb życia poprzez zachęcanie uczniów do aktywnych form wypoczynku, uczestnictwa w zajęciach sportowych, w lekcjach wychowania fizycznego;

5. Kontynuowane będą również apele profilaktyczne uwzględniające tematykę związaną z realizacją postawionych sobie celów zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik nr 1).

CELE GŁÓWNE

 

1.    Zapobieganie agresji i przemocy – tworzenie i zacieśnianie więzi społecznych w środowisku szkolnym i w zespołach klasowych.

 

2.    Wyrabianie postaw i nawyków sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi życia.

 

3.    Kształtowanie odpowiednich postaw umożliwiających przezwyciężanie trudności życiowych oraz osiągnięcie satysfakcji i sukcesu.

 

4.    Zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

1.     Zapobieganie agresji i przemocy – tworzenie i zacieśnianie więzi społecznych w środowisku szkolnym i w zespołach klasowych.

  Uczeń :

·        zna zasady bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

·        wie, jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu,

·        zna wartość przynależności do społeczności szkolnej, zna zasady funkcjonowania w grupie,

·        tworzy pozytywne więzi społeczne i potrafi komunikować się z innymi w sposób skuteczny i satysfakcjonujący

·        jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

·        przestrzega zasad kulturalnego zachowania,

·        zna zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z komputera, zasobów Internetu oraz portali społecznościowych, wie jak bezpiecznie zachowywać się w przestrzeni wirtualnej,

·        właściwie reaguje w przypadkach pojawiających się aktów agresji,

·        zna zjawisko cyberprzemocy i wie, jak mu przeciwdziałać,

·        nauczyciele i rodzice rozwijają swoje kompetencje wychowawcze

 

 

 

 

 

 

2.    Wyrabianie postaw i nawyków sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi życia.

 

 

 Uczeń:

·        korzysta z posiadanej wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zna wpływ niezdrowego odżywiania na zdrowie i samopoczucie

·        zna skutki używania substancji psychoaktywnych (dopalaczy, narkotyków, alkoholu, papierosów), potrafi przeciwstawić się namowom grupy rówieśniczej

·        aktywnie spędza wolny czas, korzysta ze sportowych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań oraz uczestniczy w akcjach promujących zdrowy styl życia organizowanych przez szkołę

·        stosuje   pozytywne  wzorce  zachowań

·        zna konstruktywne sposoby wyrażania i odreagowywania napięć emocjonalnych (uczeń potrafi efektywnie zrelaksować się, wyciszyć, odpocząć)

 

3.     Kształtowanie odpowiednich postaw umożliwiających przezwyciężanie trudności życiowych oraz osiągnięcie satysfakcji

          i sukces.

 

Uczeń:

·        potrafi radzić sobie w sytuacji poniesienia porażki, stresu, przemocy

·        i zagrożenia, także przez szukanie pomocy u osób zaufanych

·        i specjalistów,

·        posiada poczucie wartości siebie jako osoby i odrębnej indywidualności, ceni wartość swojego życia, 

·        buduje adekwatną samoocenę, identyfikuje i akceptuje własne mocne

·        i słabe strony (uczeń potrafi rozpoznać swoje możliwości, a także                                 dostrzegać i akceptować sukcesy i porażki ),

·        potrafi rozpoznać, zaakceptować i nazwać emocje własne i innych,

·        potrafi podejmować decyzje, konstruktywnie rozwiązywać problemy, wytyczać własne cele na przyszłość,

 

 

4.     Zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji obowiązku szkolnego.  

 

   Uczeń:

·       i jego rodzice lub prawni opiekunowie dbają o systematyczną realizację obowiązku szkolnego

·       i jego rodzice lub prawni opiekunowie mają świadomość konsekwencji niewypełniania obowiązku szkolnego

·       i jego rodzice wraz z opiekunami są wspierani przez wychowawców

          i nauczycieli w prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego,

·       wraz ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami konsekwentnie przestrzega zasad usprawiedliwiania nieobecności w szkole

·       wychowawcy i nauczyciele podejmują ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów zaniedbujących obowiązek szkolny


Cel główny: Zapobieganie agresji i przemocy – tworzenie i zacieśnianie więzi społecznych w środowisku szkolnym i w zespołach klasowych.

Cele szczegółowe

Zadania

Treści

Metody i sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne, klasa, termin

 Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole podczas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz w drodze do szkoły.

 

 

Zapoznanie uczniów z Regulaminem i Statutem Szkoły. Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, z podkreśleniem jazdy na rowerze.

 

 

Godzina wychowawcza

Kontrakty klasowe

Regulamin szkoły

 

Apel profilaktyczny „Zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą – przestrzeganie regulaminów szkolnych”

Wychowawcy, kadra pedagogiczna

Wrzesień 2015

 

Klasa IIIb

Wrzesień 2015

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

 

 

Co robić, aby w szkole czuć się dobrze i bezpiecznie?

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Godziny wychowawcze

Monitoring

Wzmocnione dyżury nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zwłaszcza na zewnątrz szkoły

Wychowawcy, kadra pedagogiczna

Personel szkoły

Cały rok

Tworzy pozytywne więzi społeczne

 

Uczenie zasad właściwej komunikacji i mediacji

 

Jak unikać konfliktów?

Mediacja jako ważny element właściwego porozumiewania się

Godziny wychowawcze realizowane według programu wychowawczo -profilaktycznego „Spójrz inaczej"

Wychowawcy

Cały rok

 

 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami – kontrola emocji

Rozpoznawanie emocji

Radzenie sobie z krytyką

Godziny wychowawcze realizowane według programu wychowawczo -profilaktycznego „Spójrz inaczej"

Wychowawcy

Cały rok

Kształcenie umiejętności pracy w zespole

Ustalenie norm i zasad pracy w grupie,

kontrakty.

godziny wychowawcze,

realizacja programu „Spójrz inaczej”, kontrakty klasowe

Wychowawcy

Wrzesień 2015

Uczeń zna zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie. Uczeń zna wartość przynależności do społeczności szkolnej.

Uświadamianie uczniom wagi współpracy i współdziałania na rzecz budowania  klimatu społecznego klasy

i szkoły.

Cele i zadania szkolnego samorządu- w jaki sposób wpływamy na życie szkoły

 

 

 

 

Udział w wyborach do szkolnego samorządu, organizowanie kampanii wyborczej, aktywna praca w ramach samorządu w ciągu całego roku szkolnego

opiekunowie samorządu szkolnego, wychowawcy

 

cały rok

 

 

 

Kształcenie umiejętności pracy w zespole na rzecz wspólnego celu

Sporządzanie i stosowanie w życiu szkolnym kontraktów klasowych

Działania zespołu klasowego

 

 

Działamy wspólnie -  normy i zasady pracy w grupie

 

godzina wychowawcza,

realizacja programu „Spójrz inaczej”,

 

Wychowawcy

Cały rok

 

wrzesień

 

 

 

Uczeń jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.

 

Kształtowanie postawy tolerancji.

Włączenie uczniów do Klubu wolontariusza.

Włączenie uczniów do udziału w akcji WOŚP.

Włączanie uczniów do prac na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

 

Widzisz - reaguj

 

Akcje charytatywne

WOŚP

Wolontariat

Godziny wychowawcze

Działania na rzecz samorządu uczniowskiego

Na bieżąco

Grudzień/styczeń 2015/16

Pedagog, wychowawcy

Opiekun samorządu

Uczeń właściwie reaguje w przypadkach pojawiających się aktów agresji.

Uczenie właściwych zasad zachowania się w sytuacjach konfliktowych.

 

 

 Mediacje

Przyczyny konfliktów

Program „SAPER”

Godziny wychowawcze realizowane według programu wychowawczo -profilaktycznego „Spójrz inaczej".

Apel profilaktyczny „Jak sobie radzić z agresja swoją i innych?”

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

I semestr

 

 

 

Klasa IIb

Wychowawca

Uczenie zasad właściwej komunikacji i mediacji

Mediacja jako ważny element właściwego porozumiewania się

Godziny wychowawcze

Realizacja programu Spójrz inaczej 

Wychowawcy klas

Cały rok

Uczeń zna zagrożenia związane z używaniem nowoczesnych technologii.

 

 

Uświadomienie uczniom zasad właściwego korzystania  z komputera, zasobów Internetu i portali społecznościowych

 

Jakie komentarze, wpisy i zdjęcia na portalach społecznościowych są formą przemocy?

Jak korzystać z portali i nie krzywdzić innych?

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Godziny wychowawcze, rozmowy, dyskusje, przykłady, omawianie zachowań niewłaściwych

Apel profilaktyczny „Zagrożenia związane z używaniem nowoczesnych technologii”.

Wychowawcy klas, cały rok

 

 

Klasa Ib

Marzec 2015

Uczeń wie, jak funkcjonować w cyberprzestrzeni i przeciwdziałać  zjawisku cyberprzemocy.

 

Uświadomienie konsekwencji niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych.

 

Uczeń przestrzega praw autorskich

Odpowiedzialność za

umieszczanie informacji w Internecie naruszających godność drugiego człowieka

Jak korzystać z portali i nie krzywdzić innych?

Ochrona i przestrzeganie praw autorskich

Warsztaty dotyczące cyberprzemocy

Godziny wychowawcze, rozmowy, dyskusje, przykłady, omawianie zachowań niewłaściwych

lekcje informatyki

Pedagog szkolny, ekspert

Wychowawcy klas, specjalista ds. bezpieczeństwa,

 

 

nauczyciel informatyki

Nauczyciele i rodzice rozwijają swoje kompetencje wychowawcze

Podnoszenie własnych umiejętności wychowawczych poprzez udział w szkoleniach

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami

Pedagogizacja rodziców

Pedagog szkolny,

Psycholog szkolny

Cały rok

Cel główny: Wyrabianie postaw i nawyków sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi życia.

 

 

Cele szczegółowe

Zadania

Treści

Metody i sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna, termin

Korzysta z posiadanej wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zna wpływ niewłaściwego odżywiania na zdrowie i samopoczucie

Promocja zdrowego stylu życia.

Przypominamy sobie zasady zdrowego stylu życia.

Czy wiesz, co jesz?

Jak odżywianie wpływa na Twój organizm?Niebezpieczne zaburzenia odżywiania (kompulsywne objadanie, anoreksja, bulimia).

 

Prelekcje i pogadanki na godzinach wychowawczych, biologii, chemii, lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach technicznych,

 

Projekt Drugoklasisty „Wpływ stylu życia na zdrowie i samopoczucie człowieka”

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Grużdź

Zna skutki używania substancji psychoaktywnych (dopalaczy, narkotyków, alkoholu, papierosów), potrafi przeciwstawić się namowom grupy rówieśniczej

Podejmowanie działań przeciwdziałającym uzależnieniom.

Kształtowanie i utrwalanie postawy asertywnej.

Jakie są przyczyny i skutki uzależnień?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze według programu profilaktyczno - wychowawczego „Spójrz inaczej”;

 

apel profilaktyczny „Dopalaczom i narkotykom powiedz nie!”

 

„Bezpieczne wakacje” apel profilaktyczny

 

„Bezpieczne ferie” obowiązkowa prelekcja na godzinach wychowawczych

 

 

 

szkolenia, warsztaty ze specjalistami

Wychowawcy

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Monika Jasińska i uczniowie klasy IIIC

14.12.15r.

 

Dorota Planeta i uczniowie klasy IA

06.06.2016r.

 

Wychowawcy, grudzień 2015r. przed przerwą świąteczną i  koniec stycznia 2016r. (przed feriami zimowymi)

 

Specjaliści

cały rok szkolny

Aktywnie spędza wolny czas, korzysta ze sportowych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań oraz uczestniczy w akcjach promujących zdrowy styl życia, organizowanych przez szkołę

Promowanie zasad aktywnego spędzania czasu wolnego.

Jak ruch fizyczny wpływa na Twój organizm?

 

 

 

 

 

 

Aktywność fizyczna receptą na zdrowie.

Lekcje wychowania fizycznego i biologii oraz godziny wychowawcze;

wycieczki, rajdy w tym Rajd Pęcicki;

Dzień Sportu

 

apel profilaktyczny

„Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”

Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Agnieszka Baranowska i uczniowie klasy IIIA

23.11.15r.

Stosuje pozytywne  wzorce  zachowań, „widzisz -reaguj”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie działań uświadamiających konieczność niesienia pomocy potrzebującym.

 

Jak  udzielić pierwszej pomocy?

 

 

 

 

Jak postępować, gdy widzimy sytuację niosącą potencjalne zagrożenie (sprzedaż/ oferowanie np. narkotyków, dopalaczy; niebezpieczne zabawy, itp)

Szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej, film instruktażowy

 

 

prelekcja specjalisty ze służb publicznych,

pogadanki wychowawców

lekcje edukacji dla bezpieczeństwa oraz biologii,

Jadwiga Grużdź

 

 

specjaliści służb publicznych, wychowawcy

 

 

I semestr 2015/16

Uczeń zna i stosuje konstruktywne sposoby wyrażania i odreagowywania napięć emocjonalnych 

 

Podejmowanie działań uświadamiających konieczność reagowania w przypadku trudnej sytuacji emocjonalnej swojej i innej osoby.

 

 

Zapoznanie uczniów z  technikami ułatwiającymi efektywny odpoczynek, relaksację i wyciszenie

 

Zapoznanie uczniów z  kreatywnymi i receptywnymi sposobami odreagowywania napięć emocjonalnych

 

Zachęcanie do regularnego uprawiania sportu

Depresja i sposoby radzenia sobie z nią - gdzie szukać pomocy?

Nie jesteś sam – z każdej sytuacji jest wyjście.

 

 

Jakie spośród znanych i wymienianych przez uczniów sposobów relaksowania są konstruktywne i dobre dla zdrowia?

Ustalanie własnych, konstruktywnych  sposobów na osiągnięcie spokoju.

Pogadanki na godzinach wychowawczych,

rozmowy wspierające (indywidualne) z uczniami

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

Zajęcia z psychologiem

Treningi relaksacyjne

warsztaty na godzinach wychowawczych wg programu Spójrz inaczej

Wychowawcy,

szkolni specjaliści (pedagog, psycholog)

 

 

 

cały rok szkolny

 

Cel główny: Kształtowanie odpowiednich postaw umożliwiających przezwyciężanie trudności życiowych oraz osiągnięcie satysfakcji i sukcesu.

 

Cele szczegółowe

Zadania

Treści

Metody i sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna, termin

Uczeń potrafi radzić sobie w sytuacji kryzysowej: porażki, stresu, przemocy

i zagrożenia. Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.

 Budowanie przez uczniów pełnowartościowego obrazu samego siebie,      a także poczucia wartości własnego istnienia.

 

Jak żyć, aby przezwyciężać trudności życiowe i osiągnąć sukces.

Gdzie i u kogo szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych

Apel profilaktyczny, pogadanki i dyskusje na godzinach wychowawczych, zauważanie i wzmacnianie u uczniów ich dobrych, mocnych stron

Wychowawcy i inni nauczyciele

 

cały rok

apel w październiku p. Grużdź

Uczeń potrafi podejmować decyzje, konstruktywnie rozwiązywać problemy, wytyczać własne cele na przyszłość

 

 

Zapoznanie uczniów z technikami ułatwiającymi podejmowanie decyzji

Jak sporządzić własny bilans zysków i strat?

Czy brak decyzji to też odpowiedzialność?

Pogadanka na godzinie wychowawczej

 

Praca w parach i w grupie podczas godziny wychowawczej

 

Warsztaty socjoterapeutyczne

Wychowawca

 

 

psycholog szkolny

Ćwiczenie umiejętności  konstruktywnego rozwiązywania problemów

 

Odgrywanie scenek tematycznych

 

Dyskusje sytuacje

 Praca w grupach podczas godzin wychowawczych

 

Apel profilaktyczny

Wychowawca

psycholog szkolny

 

Apel profilaktyczny – p. Grużdź

Wdrożenie uczniów do myślenia perspektywicznego/ przyszłościowego,

 

 

 

 

 

umiejętności planowania 

oraz wytyczania  i dążenia do osiągania celów    

 

      

Jak spełniać plany i marzenia? Jak podejmować małe i duże kroki? Jak spełnić plany i marzenia?

Techniki wyobrażeniowe „Podróż do przyszłośći ”, „Wehikuł czasu”

Techniki planowania : ustalanie „swoich priorytetów”, „Na co tracimy czas”

 

Planowanie kariery życiowej

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

praca  w grupach na godzinach wychowawczych

 

 

 

 

 

zajęcia z doradztwa zawodowego

Wychowawca

psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. D. Materek

 

cały rok

Uczeń buduje adekwatną samoocenę, identyfikuje i akceptuje własne mocne i słabe strony

 

Budowanie  przez uczniów samoświadomości i samowiedzy

 

 

Wdrożenie uczniów do odkrywania swoich mocnych i słabych stron oraz ich akceptowania.

 

Kształtowanie u uczniów umiejętności akceptowania sukcesów i porażek.

 

Ćwiczenie rozpoznawania i  określania swoich możliwości przez uczniów.

 

 

Czy można być we wszystkim najlepszym/najgorszym?

 

 

Rola satysfakcji z podjętych działań i wyzwań, z przełamania własnych barier.

 

(Czym jest gra fair-play?)

Warsztaty, praca w grupach na godzinach wychowawczych

 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

Konkursy,

Zawody,

Lekcje wychowania fizycznego i godziny wychowawcze

Wychowawca

psycholog szkolny

nauczyciel wychowania fizycznego

cały rok

Cel główny: Zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji obowiązku szkolnego.

 

Cele szczegółowe

Zadania

Treści

Metody i sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

klasa, termin

Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) dbają  o systematyczną realizację obowiązku szkolnego 

Uświadomienie uczniom i rodzicom konieczności realizowania obowiązku szkolnego, terminowego usprawiedliwiania nieobecności, wdrażania do punktualności

Dokumenty szkolne takie jak statut i regulamin szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania

Godziny wychowawcze, klasowe i szkolne spotkania z rodzicami,

apel profilaktyczny

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas, pedagog szkolny

 wrzesień p. Wiszniewska

Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają konsekwencje niewypełniania obowiązku szkolnego

 

 

Uświadomienie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) konsekwencji niewypełniania obowiązku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty szkolne takie jak statut i regulamin szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania

Godziny wychowawcze, klasowe i szkolne spotkania z rodzicami,

apel profilaktyczny

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas, pedagog szkolny

 wrzesień p. Wiszniewska

Wychowawcy i nauczyciele wspierają rodziców (prawnych opiekunów)

i ucznia w prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów

i powiadamianie rodziców na bieżąco o zaistniałych problemach,

Kształcenie u uczniów postawy odpowiedzialności wyrażającej się systematycznością w wypełnianiu obowiązku szkolnego,    punktualnością i skrupulatnością w terminowym dostarczaniu usprawiedliwień 

Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności i właściwego ich usprawiedliwiania , zgodnie z przepisami

Co to znaczy być odpowiedzialny

Jestem odpowiedzialny za to co robię

godziny wychowawcze, spotkania z rodzicami

wychowawca, cały rok

 

Wychowawcy i nauczyciele podejmują ścisłą współpracę  z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów zaniedbujących obowiązek szkolny.

 

Diagnozowanie problemu opuszczania zajęć szkolnych przez ucznia

 

Lepsze poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej ucznia oraz jego problemów

 

Rozmowy z rodzicami,

poznawanie warunków życia uczniów, indywidualne rozmowy z uczniem

 

wychowawca, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog,

cały rok

 

 

 

 


Oczekiwane efekty

 

Uczeń Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi:

 

·        korzysta z posiadanej wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zna wpływ niewłaściwego odżywiania na zdrowie i samopoczucie

·        zna skutki używania substancji psychoaktywnych (dopalaczy, narkotyków, alkoholu, papierosów), potrafi przeciwstawić się namowom grupy rówieśniczej

·        aktywnie spędza wolny czas, korzysta ze sportowych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań oraz uczestniczy             w akcjach promujących zdrowy styl życia organizowanych przez szkołę

·        stosuje   pozytywne  wzorce  zachowań

·        zna i stosuje sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym potrafi radzić sobie w sytuacji poniesienia porażki, stresu, przemocy i zagrożenia, także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów

·        posiada poczucie wartości siebie jako osoby i odrębnej indywidualności, ceni wartość swojego życia 

·        buduje adekwatną samoocenę, identyfikuje i akceptuje własne mocne i słabe strony (uczeń potrafi rozpoznać swoje możliwości, a także dostrzegać i akceptować sukcesy i porażki )

·        potrafi komunikować się z innymi w sposób skuteczny i satysfakcjonujący

·        potrafi rozpoznać, zaakceptować i nazwać emocje własne i innych

·        zna konstruktywne sposoby wyrażania i odreagowywania napięć emocjonalnych   (uczeń potrafi efektywnie zrelaksować się, wyciszyć, odpocząć)

·        dba o systematyczną realizację obowiązku szkolnego

·        ma świadomość konsekwencji niewypełniania obowiązku szkolnego

·        konsekwentnie przestrzega zasad usprawiedliwiania nieobecności w szkole

 

 

Monitoring i ewaluacja

 

W roku szkolnym 2015/2016 na bieżąco  będzie prowadzony monitoring
i ewaluacja w zakresie realizacji Programu Profilaktyki poprzez:

 

·        analizę wyników badań dotyczących bezpieczeństwa w szkole,  

·        diagnozę sytuacji wychowawczej w zespołach klasowych,

·        diagnozę dotycząca problematyki uzależnień,


·        zbieranie opinii po zrealizowanych zajęciach, warsztatach, spotkaniach (również w formie ankiet ewaluacyjnych),

·        obserwacje prowadzonych zajęć,

·        rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami ,   

·        obserwacje zachowania uczniów, analiza podejmowanych interwencji,

·        analizę wpisów do dzienników lekcyjnych realizowanych tematów,        

·        kontrolę wpisów do „zeszytów spostrzeżeń”,

·        pisemne sprawozdania wychowawców na koniec roku dotyczące

·        realizacji programu profilaktyki w poszczególnych  klasach,

·        sprawozdanie pedagoga szkolnego,

·        przeprowadzenie ankiet dotyczących skuteczności podejmowanych

·        działań – ankieta „bezpieczeństwo w szkole”

·        wnioski z ewaluacji przygotowane przez zespół wychowawczy na koniec

·        roku szkolnego.

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz apeli profilaktycznych

 

 

Data apelu

 

Klasa i wychowawca

Temat apelu

21.09.2015

Klasa III B,

p. B. Wiszniewska

 

Wicedyrektor  szkoły

p. J. Jodłowska

 

Zasady bezpiecznego zachowania   w szkole i poza szkołą (regulaminy  i obowiązek szkolny).

Wolontariat – działanie na rzecz drugiego człowieka.

 

19.10.2015

Klasa II B, J. Grużdź

Jak żyć, aby przezwyciężać trudności życiowe i osiągnąć sukces.

 

23.11.2015

Klasa III A,

p. A. Baranowska

Aktywność fizyczna receptą na

zdrowie.

 

14.12.2015

Klasa III C,

 p. M. Jasińska

Dopalaczom i narkotykom mówimy nie.

 

7.03.2016

Klasa II A,

p. A. Piotrowska

Jak sobie radzić z agresją swoją i innych.

 

 

16.05.2016

 

Klasa I B,

p. E. Gąsior

Zagrożenia związane z używaniem nowoczesnych technologii (telefon komórkowy, komputer, internet).

 

6.06.2015

Klasa I A, p. D. Planeta

Bezpieczne wakacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Ankieta dla uczniów gimnazjum

 

          Drogi Gimnazjalisto! Skierowana do Ciebie ankieta jest anonimowa, prosimy jedynie o podanie klasy, wieku i płci. Jej celem jest zbadanie, w jakim stopniu środki psychoaktywne są dostępne na naszym terenie oraz jak reagujesz w sytuacji zetknięcia się z tym problemem. Twoje szczere odpowiedzi przyczynią się do wypracowania przez nas lepszych metod pomocy osobom zagrożonym zażywaniem środków psychoaktywnych oraz wpłyną na podejmowanie skuteczniejszych działań w celu zapewnienia Ci poczucia bezpieczeństwa.

Zakreśl kółkiem wybraną odpowiedź, a w podpunktach, które Ciebie dotyczą uściślij swoją wypowiedź w wyznaczonym do tego miejscu.

 

Klasa:

Wiek:

Płeć: M     K

 

  1. Czy otrzymałeś kiedykolwiek propozycję zażycia:

a)      dopalaczy     

b)      marihuany    

c)       innych narkotyków (jakich – wymień) ...............................................................................

d)      alkoholu

e)       papierosów

f)       nie otrzymałem takiej propozycji

  1. Jeśli tak, to ile razy pojawiła się ta propozycja:

a)      raz

b)      kilka razy

c)       wiele razy

  1. Jeśli tak, to gdzie otrzymałeś propozycję zażycia wyżej wymienionych środków psychoaktywnych:

a)      w szkole

b)      rejon wokół szkoły

c)       dom rodzinny

d)      impreza

e)       inne miejsce (jakie –wymień) ..............................................................................................

  1. Jeśli tak to, od kogo otrzymałeś propozycję zażycia środków psychoaktywnych:

a)      od rówieśników

b)      od znajomych osób dorosłych

c)       od obcych osób

d)      od innych osób (jakich – wymień) .......................................................................................

  1. Jak się zachowałeś w sytuacji, gdy ktoś Ci zaproponował zażycie wyżej wymienionych środków:

a)      przyjąłem

b)      odmówiłem

c)       nie miałem takiej sytuacji

  1. Jeśli przyjąłeś, to z jakiego powodu:

a)      obawiałem się reakcji rówieśników

b)      bałem się odmówić

c)       chciałem spróbować czegoś nowego

d)      chciałem poprawić sobie nastrój

e)       chciałem zaimponować grupie

f)       inne odpowiedzi ....................................................................................................................

  1. Jak reagujesz, gdy w Twojej okolicy dochodzi do sprzedaży dopalaczy i narkotyków:

a)      nigdy się z tym nie spotkałem

b)      nie zareagowałem

c)       powiadomiłem dorosłych

d)      powiadomiłem odpowiednie służby

e)       inne odpowiedzi ....................................................................................................................

        8.   Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zażywałeś środki psychoaktywne w postaci:

a)      dopalaczy     

b)      marihuany    

c)       innych narkotyków (jakich – wymień) ...............................................................................

d)      alkoholu

e)       papierosów

f)       nie zażywałem żadnego z nich

        9.   Czy kiedykolwiek zażywałeś środki psychoaktywne w postaci:

a)      dopalaczy     

b)      marihuany    

c)       innych narkotyków (jakich – wymień) ...............................................................................

d)      alkoholu

e)       papierosów

f)       nie zażywałem żadnego z nich

       10.   Czy wiesz, jakie zagrożenia niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych?

a)      tak

b)      nie

11.   Jeśli odpowiedziałeś „tak”, to napisz kilka z nich: ......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      12.  Czy wiesz, dlaczego zażywanie dopalaczy jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia 

             człowieka?

a)      tak (dlaczego?) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

b)      nie

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!